Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

W wielu europejskich regionach gospodarka odpadami w dalszym ciągu stanowi poważny problem, gdy tymczasem tylko nieliczne biogazownie wykorzystują odpady organiczne do produkcji biogazu. Niewystarczające praktyki w zakresie gospodarki odpadami dominują zwłaszcza na terenach miejskich. Wiele krajów w dalszym ciągu wywozi na wysypiska większą część miejskich odpadów stałych (municipal solid waste – MSW) zamiast wykorzystywać je jako źródło energii i substratów. Równoczesne wykorzystanie odpadów organicznych takich jak MSW oraz odpadów spożywczych (food waste – FW) oraz stworzenie zamkniętego cyklu obiegu substratów jest jedną z największych zalet fermentacji beztlenowej (aenorobic digestion - AD) w biogazowniach, które przekształcają odpady w „pożądane” do dalszego wykorzystania surowce.

Ponadto kraje unijne muszą wypełnić zapisy Dyrektywy 1999/31/EC w sprawie składowania odpadów oraz Dyrektywy 2006/12/EC o odpadach celem zmniejszenia ilości składowanych na wysypiskach biodegradowalnych odpadów MSW do 35% w ciągu następnych pięciu. Muszą też spełnić wymogi dyrektywy 2009/28/EC w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii.

Produkcja biogazu z odpadów może wyraźnie przyczynić się do osiągnięcia unijnych celów wynikajacych z wyżej wspomnianych dyrektyw. Połączone z tą produkcją uszlachetnienie biogazu do jakości gazu ziemnego (biometan) i wtłaczanie do sieci gazowej jest okazję efektywnego wykorzystania energii odnawialnej na terenach miejskich. To właśnie podejście od śmieci do biometanu (waste-to-biomethan – WtB) jest promowane przez projekt UrbanBiogas.

News & Events

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011 | GDPR - Privacy Policy | Imprint