Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

Daudzos Eiropas reģionos atkritumu apsaimniekošana joprojām ir liela problēma, un tikai nedaudzās biogāzes stacijās gāze tiek ražota no organiskajiem atkritumiem. Īpaši raksturīgi tas ir pilsētām. Daudzās valstīs liela daļa cieto sadzīves atkritumu joprojām tiek noglabāti atkritumu poligonos, nevis tie izmantoti enerģijas ražošanai un atkritumos esošo vērtīgo vielu atguvei.

Organisko atkritumu izmantošana biogāzes stacijās vienlaicīgai enerģijas ražošanai un barības vielu cikla noslēgšanai ir viena no galvenajām anaerobās fermentācijas priekšrocībām, jo no atkritumiem tiek iegūts vērtīgs izejmateriāls.

Eiropas Savienības direktīvas par atkritumu poligoniem 1999/31/EK un atkritumiem 2006/12/EK nosaka prasības, lai samazinātu noglabāto cieto sadzīves atkritumu bioloģiski noārdošās daļas apjomu par 35% tuvāko piecu līdz desmit gadu laikā. Direktīvā 2009/28/EK ir noteikti sasniedzamie atjaunojamās enerģijas mērķi.

Biogāzes ražošana no atkritumiem ir ieguldījums augstākminēto direktīvu mērķu sasniegšanā. Papildus tam, biogāzes kvalitātes uzlabošana līdz metāna kvalitātei un ievadīšana dabasgāzes sadales tīklos ir iespēja efektīvi izmantot atjaunojamo enerģiju pilsētās. Šādu pieeju – biometāna ražošanu no atkritumiem – atbalsta projekts UrbanBiogas.

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011