Urban waste for biomethane grid injection and transport in urban areas

U mnogim Europskim regijama, gospodarenje otpadom je još uvijek veliki problem te samo nekoliko bioplinskih postrojenja koristi organski otpad za proizvodnju bioplina. Nedovoljno razvijene prakse gospodarenja otpadom su posebno dominantne u gradskim područjima. Mnoge države još uvijek odlažu velike količine komunalnog krutog otpada na gradska odlagališta, umjesto da koriste isti kao izvor energije i nutrijenata. Istovremeno energetsko iskorištavanje organskog otpada, kao što su komunalni kruti otpad i otpad iz ugostiteljstva, te stvaranje zatvorenog kruženja nutrijenata, su glavne prednosti anaerobne digestije postrojenja na bioplin, budući da ono pretvara otpadne materijale u «poželjnu» sirovinu.

Nadalje, europske države moraju se uskladiti s Direktivom o odlagalištima otpada 1999/31/EC i Direktivom o otpadu 2006/12/EC, te smanjiti odlaganje biorazgradivih komponenti komunalnog krutog otpada na odlagališta do najviše 35 % u sljedećih pet do deset godina. Osim toga, europske države se moraju uskladiti i s Direktivom o obnovljivoj energiji 2009/28/EC.

Proizvodnja bioplina iz otpada ima potencijal doprinijeti Europskim ciljevima iz gore spomenutih direktiva. Pročišćavanje bioplina do kvalitete prirodnog plina (biometana) te utiskivanje istog u distribucijsku mrežu prirodnog plina je prilika za efikasno korištenje obnovljive energije u gradskim područjima. Ovaj pristup „Od otpada do biometana“ je promoviran UrbanBiogas projektom.

© WIP - Renewable Energies • Sylvensteinstr. 2 • D - 81369 Munich, Germany • 2011